• 905-562-0683
  •   Login
coaches4
Doug Carter, B.P.E., Honours

Doug Carter, B.P.E., Honours

Tennis Director

Tennis professional for over 30 years, Tennis Canada Certified Coach 3

Erick Garcia, B.B.A., M.B.A

Erick Garcia, B.B.A., M.B.A

Assistant Tennis Director

Tennis Canada Certified Coach 3

Walter Garcia, B.B.A.

Coach

Tennis Canada Certified Coach 1

Walter Garcia, B.B.A.

Julio Murch

Coach

Tennis Canada Instructor 1 and Club Pro 1

Julio Murch
Soner Ariburnu, B. Ed. (Physical Education, Tennis)

Soner Ariburnu, B. Ed. (Physical Education, Tennis)

Coach

Over 25 years experience in tennis as player and coach

Daniel Gonzalez Garzia, B.A. (Industrial Design)

Daniel Gonzalez Garzia, B.A. (Industrial Design)

Coach

Lawn Tennis Association, Level 3 Coach

Duane Butler, B. Sc.

Fitness Coach

Certified Personal Fitness Trainer, Health and Fitness, Level 1

Duane Butler, B. Sc.

Dave Boland

Coach

Over 20 years coaching experience

Dave Boland
Matthew Marini, B.Sc. B. A.

Matthew Marini, B.Sc. B. A.

Psychology Coach

Psychological Coach or Mental Training Consultant

657565786580658165836584659065936592
Translate »